ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดให้บริการ

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดให้บริการ
- ออกบัตรคนพิการทุกประเภท

ซึ่งผู้พิการจะต้องเตรียมเอกสาร คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการและผู้ดูแล สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการและผู้ดูแล และเอกสารรับรองความพิการ ให้บริการในวัน เวลาราชการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 3726 2993

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : พฤ. 14 มี.ค. 67 (4 เดือนที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง