Web Policy

Web Policy

นโยบายเว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Website Policy of Sakaeo Rajnakarindra Psychiatric Hospital

จัดทำเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564

คำนิยาม
“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

“บริการ” หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

วัตถุประสงค์
เว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ ในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

1.ข้อกำหนดในการให้บริการของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
1.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์ อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพ อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

1.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ เจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

1.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

1.4 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

1.5 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 1.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และ เข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของ ผู้ใช้บริการได้

** ในกรณีโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.7 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทาง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

2. การยอมรับข้อกำหนด
2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้

2.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:

(1) โดยการใช้บริการของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป

2.3 ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อันเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้ วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

4. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี
4.1 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

4.2 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

5. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
5.1 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

5.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

6. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
6.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เท่านั้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

6.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็น หนังสือจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์เท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าวโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

7. การปฏิเสธความรับผิด
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของ ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

8. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
8.1 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมสุขภาพจิต เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

8.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

8.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของกรมสุขภาพจิตโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ
การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

ประกาศโดย : Administrator
ประกาศ : อา. 11 มิ.ย. 66 (1 ปีที่แล้ว)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง