โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ที่อยู่ : 176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 0 3726 2994-8
โทรสาร : 0 3726 2999

ติดต่อเรา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด

ประวัติความเป็นมา

          ภาคตะวันออกซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว มีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านคน เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีโรงพยาบาลจิตเวชหรือสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต ประชาชนจึงต้องแสวงหาบริการจากพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด

 • พิธีเปิดอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 4 กันยายน 2543

  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
 • พิธีเปิดศูนย์สาธิตจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสารเสพติด(ยาบ้า)
  แบบผู้ป่วยนอก วันที่ 28 พฤษภาคม 2544

  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
 • พิธีเปิดศูนย์จิตสังคมบำบัดภาคตะวันออก สำหรับผู้ติดยาบ้าแบบผู้ป่วยใน
  วันที่ 1 เมษายน 2545

  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
 • พิธีเปิดอย่างป็นทางการ วันที่ 1 เมษายน 2545

  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
 • เปิดอาคารผู้ป่วยใน 4 กันยายน 2545

  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

     – เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวช ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6

พันธกิจหน่วยงาน

     – ให้บริการจิตเวชเชี่ยวชาญระดับสูงที่มีคุณภาพ (Supra Specialist Service: 3S)
     – พัฒนาคุณภาพวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
     – สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
     – พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสูงด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ

ค่านิยม

     – S = Service mind (บริการประทับใจ)
     – T = Team Work (ทำงานเป็นทีม)
     – E = Equality (เสมอภาค)
     – P = Patient Center ( ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง)

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

     1. พัฒนาระบบบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนให้มีคุณภาพ
     2. สร้างผลงานวิชาการด้านจิตเวช และเผยแพร่เพื่อตอบสนองการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
     3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ภารกิจ อำนาจหน้าที่

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริการ

ผู้บริหาร

โครงสร้างบริหารโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

โครงสร้างบริหาร